Naya's Hjemmeside

Lidt om Mig.

Jeg er født i det koldeste nord i Qaanaaq (Thule) i nordgrønland, men rejste som 2 årig med mine forældre tilbage til Danmark, nærmere bestemt til Vodskov lige nord for Aalborg.

Jeg voksede op og gik i skole i Vodskov. Vi boede på Rugvangen, sammen med mine forældre og min søster Vivi som kom til verden i 1962. 

Vodskov Skole var der jeg satte mine ben hver dag fra 1967-1977, derefter tog jeg på Aalborg Handelsskole hvor jeg tog en EFG fra 1977-78. Efter en lang skoleperiode tog jeg så til Israel i juli 1978, hvor jeg skulle arbejde i Kibbutz. Var kun hjemme i 4 måneder, hvorefter jeg rejste til USA i april 1979, hvor jeg havde fået plads som Au pair. Efter hjemkomst I 1980 fik jeg arbejde på Institutioner i Hammer Bakker Afd. H, hvor jeg arbejdede som Omsorgsmedhjælper for multihandicappede børn. 

I løbet af 1980-81 tog jeg en grunduddannelse hos Hjemmeværnet ved Kvindeligt Flyvekorps og fik tjeneste hos Operativ Efterretning (OE) på Flyvestation Aalborg. I 1981 tog jeg til Israel igen, hvor Vivi havde skaffet en plads som Au pair hos en familie lige overfor hvor Vivi var ansat som Au pair.

Hjemme igen i juli 1982 fik jeg mit gamle job som Omsorgsmedhjælper på afd. H tilbage i Hammer Bakker og fik rigtig travlt i Hjemmeværnet med uddannelse og øvelser. I 1983 flyttede afd. H fra Hammer Bakker til Klarup i en stor villa og blev til en boenhed. I 1987 fik jeg en elevplads som Kontorassistent hos Vejgaard El-service A/S i Vejgaard som jeg afsluttede i 1989.

I 1991 fik jeg arbejde som telefonist på Flyvestation Aalborg men efter en besparelse i 1994 var det den sidst ankomne der måtte gå og det var jo desværre mig.

I 1994 tog min veninde Jonna og jeg til Australien i 5 uger. Vi skulle besøge Vivi der arbejdede som forsker i dyreadfærd i Melbourne og rejse ned langs østkysten fra Cairns til Sydney. Efter en fantastisk oplevelse besluttede jeg at tage til Australien igen. Efter flere ugers research fik jeg uddannelses orlov med fuld dagpenge og fik godkendt en uddannelses instituion samt søgt midler til rejsen og opholdet. I december 1994 tog jeg afsted til Australien igen hvor jeg studerede Business and Computer Studies indtil august 1995 og rejste så rundt i 3-4 måneder på egen hånd, hvor jeg så det meste af Australien, ankom til København december 1995.

I 1996 fik jeg arbejde som assistent ved Informationen på Aalborg Psykiatriske Sygehus hvor jeg arbejdede til 2001.

Året 2001 blev en stor omvæltning for mig, da jeg havde søgt og fået arbejde ved Forsvarets Efterretningstjeneste i København. Jeg skulle rykke mine rødder op og starte på en frisk den 1 august 2001. De første 7 måneder boede jeg hos noget famile i Albertslund. Det er ikke nemt at finde en bolig i København, men i december lykkedes det mig at få en bolig igennem mit pensionselskab PKA i Valby. Nu kunne jeg flytte til min egen bolig den 1 februar 2002 og jeg følte jeg havde vundet i lotteriet.

11 september 2001 blev en dato de fleste vil huske, 2 fly ført af muslimske terrorister fløj ind i World Trade Center i New York, 1 fly ført af terrorister fløj ind i Pentagon og 1 fly også med terrorister styrtede ned i staten Pensylvania, USA. FE fik selvsagt meget travlt og det var en enorm spændende tid som jeg aldrig glemmer. Efter godt 8 år besluttede jeg at søge arbejde inde i København og fik job hos Statsadvokaterne for København og Bornholm. Det var også en spændende arbejdsplads, men det var alt for stressende og jeg måtte smide håndklædet i ringen efter kun 2 år.

2006 trådte jeg ud af Hjemmeværnet efter 25 år.

I 2010 blev jeg ansat hos WSPA senere World Animal Protection, hvor jeg var rigtig glad for at arbejde. Mange processer blev automatiseret og arbejdsgange ændret i løbet af årene så jeg tog afsked med World Animal Protection i 2017, efter 7 år.

Juni 2018 blev jeg ansat ved Region Hovedstaden i Center for HR på Gentofte Hospital. Det er en arbejdsplads med helt andre og spændende udfordringer og rigtig gode kolleger og her vil jeg gerne blive til jeg skal pensioneres omkring de 67 år. 


A bit about me.

I was born in the coldest north of Qaanaaq (Thule) in northern Greenland, but traveled for 2 years with my parents back to Denmark, more specifically to Vodskov just north of Aalborg.

I grew up and went to school in Vodskov, lived on Rugvangen Str, with my parents and my sister Vivi who came into the world in 1962.

I went to Vodskov School from 1967-1977, and went to Aalborg Business School in 1977 and I graduated EFG in june 1978. I then went to Israel in July-december 1978, where I worked as a volunteer in Kibbutz Gal'ed. After 4 month at home I was offered a job as an Au Pair in San Fransisco US in April 1979. After returning home in 1980 I got a job at the Institutions in Hammer Bakker Afd. H, where I worked as a Caregiver for Multi-Disabled Children.

During 1980-81 I took a basic training at the Female Air Force Corps, a Home Guard Unit,  and was designated to Operational Intelligence (OE) at the Royal Danish Airforce in Aalborg. In 1981 I went back to Israel, where Vivi had obtained a place for me as an Au pair with a family just opposite where Vivi was employed as an Au pair.

Back in July 1982, I got my old job back as a Caring Assistant and got really busy in the Female Air Force Corps with training and exercises. In 1983, Department H moved from the institutions in Hammer Bakker to a large villa in Klarup and became a smaller housing unit. In 1986 I got a student job and later a apprenticeship as Office Assistant at Vejgaard El-service A/S in Vejgaard which I completed in 1989.

In 1991 I got a job as a telephone operator at Airstation Aalborg, but after a job cut in 1994 it was the last arrival to go and unfortunately that was me.

In 1994, my friend Jonna and I went to Australia for 5 weeks. We were to visit my sister Vivi who worked as a researcher in animal behavior in Melbourne and travel down the east coast from Cairns to Sydney. After a great experience, I decided to go to Australia again. After several weeks of research, I was given a full-time educational leave, approved an educational institution in Melbourne as well as getting funding for the trip. In December 1994 I left for Australia where I studied Business and Computer Studies until August 1995 and then traveled for 3-4 months on my own in most of Australia, arrived back in Copenhagen in December 1995.

In 1996 I got a job as an Information assistant at at Aalborg Psychiatric Hospital where I worked until 2001.

The year 2001 became a major upheaval for me, when I had applied for a job in Copenhagen at The Danish Defence Intelligence Service, a dream came true. I got a new fresh start on a new job on August 1, 2001. For the first 7 months I stayed with some family in Albertslund. It is not easy to find a home in Copenhagen, but in December I managed to get an apartment through my pension company in Valby. Now I could move to my own home on February 1, 2002 and I felt I had won the lottery.

September 11, 2001 was a date most will remember, 2 aircrafts flown by terrorists flew into the World Trade Center in New York, another flew into the Pentagon and 1 aircraft crashed in the state of Pensylvania, USA. Of course, Defense Intelligence Service got very busy and it was a tremendously exciting time that I will never forget. It was an exciting time, but in 2008 I decided to look for a job in Copenhagen and got a job with the State Attorneys for Copenhagen and Bornholm. It was also an exciting workplace, but it was too stressful and I had to throw in the towel after only 2 years.

In 2006, I left the Home Guard after 25 years.

In 2010, I joined WSPA later World Animal Protection, where I was really happy to be. Many processes and workflows were automated so I left World Animal Protection in 2017, after 7 years.

June 2018 I was employed by the Capital Region, at the Center for HR, located at Gentofte Hospital. It is a workplace with completely different and exciting challenges and really good colleagues.