Naya's Hjemmeside

Bridgewalking på den gamle Lillebælts bro

Dette besøg stod på Bridgewalking på den gamle Lillebælts bro. Det er kun muligt at gå Bridgewalking 2 steder i verden, det ene her i Danmark og på Harbour Bridge i Sydney Australien. Vejret var godt, men vi var stadig lidt spændte på om vi kunne klare det. En ting er at gå op i et tårn med mure omkring, et andet er at gå op på en bro hvor du kan se hver en sprække og alt er åbent. Vi fik en heldragt på og et seletøj som skulle sikre at vi ikke fladt ned. Vi måtte ikke have nogle løse genstande med så det er kun guiderne der kan tage billeder af os. Turen tager to timer og du kommer op i 60 meter over havet og 20 meter over togskinnerne. Man går helt til Jylland før man krydser op over broen og ned på den anden side for så at gå tilbage igen, en tur på ca. 1,7 km. Der er en fantastisk udsigt og det er det hele værd. Vi kørte en tur rundt i området og spiste frokost i Middelfart.

Lidt historie: 

Før broen skulle man sejle over Lillebælt for at komme rejse mellem Fyn og Jylland, og allerede fra midten af 1800-tallet var det på tale med en bro over Lillebælt. Der kom mange forslag til hvordan man kunne forbinde Fyn og Jylland: Der var både forslag om en hængebro, en dobbeltsporet jernbanebro, en enkeltsporet jernbanebro, en rørtunnel samt en kanal til skibsfarten og en lavbro. Ingen af disse forslag blev dog nogensinde til noget. I 1924 blev en lov om en jernbanebro over Lillebælt vedtaget, denne blev dog udvidet til også at inkludere en færdselsbro i 1927, da antallet af biler var steget markant. Arbejdet med broen blev påbegyndt i december 1925, og broen blev indviet 14. maj 1935.


Bridgewalking on the old Little Belt bridge

This visit was to go Bridgewalking on the old Little Belt bridge. It is only possible to go Bridgewalking 2 places in the world, one here in Denmark and on the Harbor Bridge in Sydney Australia. The weather was good, but we were still a little excited if we could handle it. One thing is to go up into a tower with walls all around, another is to go up a bridge where you can see through every step and crack and everything is open. We were given a full suit and a harness to ensure that we did not fall. We did not take any loose items such af phones or camreraes, only the guides can take pictures of us. The trip takes two hours and you reach 60 meters above sea level and 20 meters above the rail rails. You go all the way to Jutland before crossing the bridge and down the other side and then go back again, a trip of approx. 1.7 km. There are great views and well worth it. We took a walk around the area and had breakfast in Middelfart.

A little history:

Before the bridge one had to sail across the Little Belt to travel between Funen and Jutland, and as early as the mid-1800s it was talking to a bridge over the Little Belt. There were many suggestions on how to connect Funen and Jutland: There were both proposals for a suspension bridge, a double-track railway bridge, a single-track railway bridge, a tube tunnel as well as a channel for shipping and a low bridge. However, none of these suggestions ever came to fruition. In 1924, a law on a railway bridge across the Little Belt was passed, but this was expanded to include a road bridge in 1927, as the number of cars had increased significantly. Work on the bridge began in December 1925 and the bridge was inaugurated on May 14, 1935.