Naya's Hjemmeside

2019

Edinburgh - Tokyo, Kyoto, Hiroshima, Nara



April - Skotland - Edinburgh, med Vivi

 



Juni - Tokyo, Kyoto, Hiroshima, Nara, med Marianne Petersen