Naya's Hjemmeside

2019

Edinburgh - Tokyo, Kyoto, Hiroshima, NaraApril - Skotland - Edinburgh, med Vivi

 Juni - Tokyo, Kyoto, Hiroshima, Nara, med Marianne Petersen